Campbells Bay School

Campbells Bay School

โรงเรียนแคมป์เบลส์เบย์เปิดโอกาสการเรียนรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียนนานาชาติที่มาศึกษา ดังต่อไปนี้

 • ครูผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์สูง
 • หลักสูตรการเรียนวิชาการซึ่งนำไปสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา
 • จัดให้มีการแข่งขันนิวเซาธ์เวลส์วิชา ภาษาอังกฤษ การสะกดคํา วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นปี 4, 5, 6
 • ห้องเรียนมีคอมพิวเตอร์ครบวงจรสําหรับการเรียนการสอนเฉพาะด้าน
 • ใช้กระดานโต้ตอบมิมีโอ ในการเรียนการสอนในห้องเรียนสําหรับนักเรียนชั้นปีที 2-6 ทุกห้อง
 • สถานีโทรทัศน์ โรงเรียนแคมป์เบลส์เบย์จัดทำรายการโดยนักเรียน นักเรียนชั้นปีสุดท้าย ดําเนินการออกอากาศภายในโรงเรียนจากวีดิทัศน์
 • โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษแก่่นักเรียนต่างชาติ (ESOL)  โดยครูผู้มูีคุณวุฒิด้านสอนภาษา พร้อมครูผู้ช่่วยสอน และจัดชั้นเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ เรียนสัปดาห์ละ 4 ครั้ง
 • จัดประชุมผู้ปกครองนานาชาติ เพื่อรับรู้ข่าวสารของโรงเรียนทุกเทอม
 • จัดทัศนศึกษารอบโอ๊คแลนด์สําหรับครอบครัวนักเรียนต่างชาติ
 • จััดล่ามสำหรับการพบระหวางผู้ปกครองและครู และการประชมของโรงเรียน
 • จัดให้บริการโปรแกรมเสริมหลักสูตรวิชา คณิตศาสตร์ อังกฤษ ศิลปะและกีฬา แก่นักเรียนทุกคน
 • ห้องสมดขนาดใหญ่ และทันสมัย พร้อมบรรณารักษ์ห้องสมดผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
 • จัดให้มีการเล่นกีฬาหลากหลายได้แก่ฟุตบอล รักบี้ ฮ็อกกี้
 • จััดให้มีส่วนร่วมกิจกรรมของชมรมต่างๆ เช่น หมากรุก จักรยานล้อเดียว การเต้นรําพื้นเมือง ดนตรีเมารี และเต้นรํา
 • ห้องเรียนศิลปะ มีอุปกรณ์การเรียน การสอนศิลปะหลากหลายประเภท ดูแลโดยครููผู้เชี่ยวชาญการสอนศิลปะ
 • ห้องเรียนศิลปะการแสดง มีเครื่องดนตรี อุปกรณ์เพื่อการสอนดนตรี เต้นรําและการละคร และเพื่อสอนกลุ่มนักรัองประสานเสียงและวงออเคสตร้าของโรงเรียน