กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา

ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป กำหนดกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) แบ่งตามความสามารถในการสื่อสาร ดังนี้


ระดับ CEFR ชื่อระดับ ความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
A1 Beginner สามารถเข้าใจและใช้สำนวนและวลีพื้นฐานที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวัน สามารถแนะนำตัวเองและคนอื่นๆ และสามารถถามคำถามและตอบเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนบุคคล เช่นที่อยู่อาศัย
A2 Elementary สามารถเข้าใจประโยคและการแสดงออกที่ใช้บ่อย ๆ เช่นข้อมูลส่วนตัวและครอบครัว ที่ช้อปปิ้ง ย่านที่พัก สามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างง่ายและตรงประเด็นในเรื่องที่คุ้นเคยและเป็นกิจวัตร สามารถบรรยายด้วยคำง่ายๆ
B1 Intermediate สามารถเข้าใจประเด็นสำคัญของในเรื่องที่คุ้นเคย ได้พบบ่อยในทีทำงาน โรงเรียน เมื่อท่องเที่ยว เป็นต้น สามารถจัดการกับสถานการณ์ระหว่างเดินทาง สามารถสร้างข้อความที่เชื่อมต่อได้ง่ายในหัวข้อที่คุ้นเคยหรือเป็นประโยชน์ส่วนตัว สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน และสามารถให้เหตุผล อธิบาย ออกความเห็น
B2 Upper intermediate สามารถจับประเด็นสำคัญของเนี้อหาที่ซับซ้อน สามารถอภิปรายทางเทคนิคในสิ่งที่มีความชำนาญ สามารถโต้ตอบกับเจ้าของภาษา อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ สามารถแสดงออก ให้ความกระจ่างในหัวข้อต่างๆได้หลากหลาย และอธิบายข้อดีและข้อเสีย มุมมองเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ
C1 Advanced English สามารถเข้าใจเนื้อหาข้อความยาวๆ สามารถแสดงออกอย่างคล่องแคล่วเป็นธรรมชาติ ใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อตวามหมายได้ชัดเจน กระชับ อย่างเป็นแบบแผนในหัวข้อเนื้อหาที่ซับซ้อน
C2 Mastery or proficiency สามารถเข้าใจทุกสิ่งที่ได้ยินหรืออ่าน สามารถสรุปข้อมูลจากแหล่งที่พูดและเขียนนำมาเรียบเรียงนำเสนอได้อย่างกลมกลืน สามารถแสดงออกได้อย่างคล่องแคล่วและแม่นยำ แยกแยะความหมายที่ว่อนเร้น

การเทียบผลการวัด ภาษาอังกฤษ วิธีต่างๆ

A2 B1 B2 C1 C2
IELTS 4-4.5 IELTS 5-6.5 IELTS 7-8 IELTS 8.5-9
TOEFL iBT 57-86 TOEFL iBT 87-109 TOEFL iBT 110-120
Cambridge English Key (KET) Cambridge English Preliminary (PET) Cambridge English First (FCE) Cambridge English Advanced (CAE) Cambridge English Proficiency (CPE)
PTE General Level 1 PTE General Level 2 PTE General Level 3 PTE General Level 4 PTE General Level 5
PTE Academic 30-42 PTE Academic 43-58 PTE Academic 59-75 PTE Academic 76-84 PTE Academic 85+
BEC Prelim BEC Vantage BEC Higher
TOEIC 550 Michigan ECCE TOEIC 880 Michigan ECPE