การศึกษาของนิวซีแลนด์

การศึกษาของนิวซีแลนด์ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ
  1. Early childhood education - การศีกษาก่อนวัยเรียนเริ่ม ตั้งแต่เกิด ถึงอายุ เข้าโรงเรียน
  2. Primary and secondary schools - ระหว่างอายุ 5 ถึง 19 ปี (การศึกษาภาคบังคับ ระหว่างอายุุ 6 ถึง 16 ปี )
  3. Further education - ศีกษาต่อในชั้นที่สูงขึ้น และเรียนสายอาชีพ

การศีกษาก่อนวัยเรียน

การศึกษาในระดับ Early childhood education (ECE) ไม่เป็นภาคบังคับ มีเด้ก 95% ใช้บริการนี้ และ ทุกศูนย์ ใข้แผน การเรียนแห่งชาติเดียวกัน ( the national curriculum Te Whāriki)
เด็กอายุระหว่าง 3 ถึง 5 จะไปที่ศูนย์ ECE service สัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง ซึ่งฟรี

ระดับประถม และมัธยม

พลเมืองนิวซีแลนด์ และ permanent resident จะเรียนระดับนี้ ฟรี ในระหว่างอายู 5 ถึง 19 ปี ในโรงเรียนของรัฐ
การศึกษาภาคบังคับนิวซีแลนด์ เด็กต้องเข้าโรงเรียน เมื่ออายุระหว่าง 6 ถึง 16 เมื่อเด็กอายุครบ 5 ขวบ สามารถเข้าเรียนได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้ถึงเทอมแรกถัดไป

การเรียนในโรงเรียนแบ่งออกเป็น 13 ระดับ ระดับประถม เริ่มจาก Year 1 ถีง Year 8 (อายุระหว่าง 5 ถึง 12 ปี) ระดับมัธยม secondary education เริ่มที่ระดับชั้น Year 9 ถึง Year 13 (อายุอยู่ระหว่าง 13 ถึง 17 ปี)