Ireland (Republic of Ireland)

Ireland

ไอร์แลนด์ ( Ireland ) เป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นเกาะ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป ทิศตะวัน ออกของประเทศ ติดกับทะเลไอริชซึ่งขั้น กลางระหว่าง ไอร์แลนด์ กับสหราช อาณาจักร สำหรับพื้นที่ด้านบนสุด ของเกาะขนาดหนึ่งในห้าเป็นอาณาเขตของ ไอร์แลนด์ เหนือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร

เมืองหลวง - กรุงดับลิน ( Dublin ) และประกอบด้วยเมืองสำคัญอื่นๆ อาทิ Cork , Limerick, Galway, Shannon, Waterford

พื้นที่ - พื้นที่ของประเทศมีขนาด 70 ,282 ตารางกิโลเมตร

ประชากร - ประชากร 4.2 ล้านคน คนไอริชส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากชนพื้นเมือง พูดภาษาเกลิค ( Gaelic ) และการผสมผสานของกลุ่มชนเชื้อสายอังกฤษ สก๊อต ฝรั่งเศส แองโกล-นอร์แมน ไวกิ้ง และเวลส์ โดยมีวัฒนธรรมเควทิก ( Celtic ) และภาษาเกลิคเป็นเอกลักษณ์สำคัญ ของประเทศ

ตราแผ่นดิน - ไอร์แลนด์ใช้รูปพิณ เป็นตราแผ่นดิน

Code of Arms

ลักษณะภูมิอากาศ - แบ่งเป็น 4 ฤดู ได้แก่ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว ช่วง เดือนที่หนาวที่สุดอยู่ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิประมาณ 4-7 องศาเซลเซียส ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม มีอากาศที่อบอุ่นที่สุดของปี อุณหภูมิประมาณ 14 -16 องศาเซลเซียส ขณะที่เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน เป็นเดือนที่มีแสงแดดจัดที่สุดของปี โดยมีฝนตกเป็นช่วงๆ ตลอด ทั้งปี

เนื่องจากไอร์แลนด์ได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ำอุ่นกลัมฟ์สตรีม อากาศในประเทศไอร์แลนด์จึงไม่รุนแรง หน้าหนาวไม่หนาวจัด หน้าร้อนเย็นสบาย อุณหภูมิในฤดูหนาวอยู่ประมาณ 1-6 องศา ในขณะที่อุณหภูมิในฤดุร้อนจะอยู่ที่ 15-25 องศา

ภาษา - ตามรัฐธรรมนูญไอร์แลนด์กำหนดให้ภาษาไอริช หรือเกลิค เป็นภาษาประจำชาติและ เป็นภาษาราชการอันดับแรก และภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการอันดับสอง แต่ในทางปฏิบัติ ประชาชนทั่วไปพูดและใช้ภาษาอังกฤษ มีชาวไอริชจำนวนน้อยมากที่ยังคงพูดหรือใช้ภาษาเกลิค

ศาสนา - ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 88 นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิค โดยมีอัตราของ คริสต์ศาสนิกชนที่เข้าร่วมพิธีทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอมากที่สุดประเทศหนึ่งในยุโรปและอเมริกา

การปกครอง - ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ

ไอร์แลนด์ เป็นประเทศประชาธิปไตย มีความมั่นคงทางการเมือง และมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปี 2551 ซึ่งได้รับผล กระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และยุโรปค่อนข้างมาก ไอร์แลนด์มีสภาพสังคมที่เปิดกว้าง มีสาธารณูปโภคพื้นฐาน การคมนาคม และการ แพทย์อยู่ในระดับดี 

การเข้าเมือง ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยจะต้องขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ก่อนเดินทางเข้าไอร์แลนด์ แม้ว่าไอร์แลนด์จะเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป แต่ไม่ได้ อยู่ในระบบ Schengen Visa ทั้งนี้ ไอร์แลนด์ไม่มีสถานทูตในประเทศไทย แต่มีสถานกงสุลกิติมศักดิ์ในกรุงเทพฯ และภูเก็ต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจลงตรา สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ www.dfa.ie 

ความปลอดภัยและความมั่นคง โดยทั่วไปไอร์แลนด์ไม่ใช่ประเทศที่มีความเสี่ยงทางด้านการก่อการร้าย และไม่ใช่เป้าหมายของผู้ก่อการร้ายสากล อย่างไร ก็ดี ในช่วงสถานการณ์ความรุนแรงในไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร มีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์) ยัง ไม่สงบ สถานที่บางแห่งในสาธารณรัฐไอร์แลนด์ได้รับผลกระทบบ้างเป็นครั้งคราว 

อาชญากรรม มีสถิติอาชญากรรมร้ายแรงในไอร์แลนด์อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ แต่มีรายงานเกี่ยวกับนักเที่ยวเที่ยวถูกวิ่งราว ล้วงกระเป๋า โดยเฉพาะบริเวณ แหล่งพลุกพล่านและสถานที่ท่องเที่ยว ประกอบกับมีสถิติอาชญากรรมเกี่ยวกับการปลอมบัตรเครดิตและบัตรเอทีเอ็มเพิ่มขึ้น นักท่องเที่ยวจึงควรระมัดระวัง ทรัพย์สินและไม่ถือเงินสดจำนวนมาก

หากประสบเหตุด่วนเหตุร้าย หมายเลขฉุกเฉินของตำรวจในไอร์แลนด์ ได้แก่ 999 หรือ 122 ทั้งนี้ โดยที่ไทยไม่มีสถานเอกอัครราชทูตในกรุงดับลิน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอนจึงเป็นหน่วยงานดูแลคนไทยในไอร์แลนด์ด้วย หมายเลขติดต่อ +44 20 7225 5500 เฉพาะกรณีฉุกเฉินนอกเวลา ราชการติดต่อ +44 7918 651 720 

สาธารณสุข ขณะนี้ไม่มีข่าวโรคระบาดหรือโรคติดต่อร้ายแรงที่อาจกระทบต่อนักท่องเที่ยว แต่กระทรวงเกษตรและอาหารของไอร์แลนด์มีมาตรการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในปศุสัตว์ซึ่งอาจแพร่ระบาดมาจากสหราชอาณาจักร ดังนั้น นักท่องเที่ยวจึงไม่ได้รับอนุญาตให้นำผลิตภัณฑ์จาก สัตว์ ซึ่งซื้อจากสหราชอาณาจักรเข้าประเทศ อาทิ เนื้อวัว หมู แกะ และผลิตภัณฑ์จากนม 

ไอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีระบบการแพทย์ดี แต่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง นักท่องเที่ยวจึงควรทำประกันอุบัติเหตุและสุขภาพที่ครอบคลุมถึงไอร์แลนด์ ก่อนการเดินทาง 

สำหรับข้อมูลด้านการฉีดวัคซีนป้องกันและข้อมูลเรื่องสุขภาพ สามารถตรวจสอบได้กับกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขของไทย หรือจาก เว็บไซต์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization –WHO) www.who.int/ith/en เป็นต้น 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ขณะนี้ไม่มีรายงานเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อการท่องเที่ยว 

กฎหมายไอร์แลนด์ ในปัจจุบันไอร์แลนด์มีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในอาคารสาธารณะ ซึ่งรวมถึงร้านค้า ร้านอาหารและผับ และมีกฎหมายป้องกันและปราบ ปรามยาเสพติดที่มีโทษค่อนข้างรุนแรง 

ที่มาบทความ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน  2552