NCEA Level 2 and Matthayom 6

ขั้นตอนการเทียบวุฒิมัธยมปลาย

1. สำหรับนักเรียนที่เริ่มเรียนชั้นเยียร์ 12 ของนิวซีแลนด์ ปีการศึกษา 2552 และเป็นต้นไป ตามประกาศกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) นักเรียนต้องจบการศึกษาจากนิวซีแลนด์ โดยมีคุณสมบัติดังนี้เพื่อใช้ในการเทียบวุฒิ

 • คุณสมบัติที่ 1
  1. มี Record of Achievement ประกาศนียบัตรระบุรายวิชา จาก NCEA
  2. ได้ 60 หน่วยกิต จากวิชาใน level 2 หรือ level สูงกว่า ในห้าวิชา
  3. มีวิชาบังคับ 2 วิชา คือ คณิตศาสตร์ (อย่างน้อย 4 หน่วยกิต) และภาษาอังกฤษ (อย่างน้อย 4 หน่วยกิต)
  4. วิชา ESOLและ/หรือ Language ไม่สามารถใช้เทียบวุฒิได้
  5. วิชาอื่นๆ อีก 3 วิชา ไม่ระบุรายวิชา หรือจำนวนหน่วยกิตที่ต้องการ
 • หรือ คุณสมบัติที่ 2
  1. ได้รับประกาศนียบัตร NCEA Level 2 จาก NZQA
  2. ได้อย่างน้อย 60 หน่วยกิต จากวิชาใน level 2 และ 20 หน่วยกิต จากวิชาใน level 1
  3. วิชา ESOLและ/หรือ Language ไม่สามารถใช้เทียบวุฒิได้

  NZQA ได้ออกข้อแนะนำการวางแผนคุณสมบัตินักเรียนต่างชาติเพื่อการเทียบวุฒิการศึกษา (ตามแนบในหน้า 3-4) และแนวทางสำหรับนักเรียนต่างชาติและนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เดินทางกลับประเทศพร้อมวุฒิการศึกษานิวซีแลนด์ เพื่อให้นักเรียนสามารถเทียบวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายในต่างประเทศได้ (ตามแนบในหน้า 5 และ 7)

  2. นักเรียนจะได้รับจดหมายจำแนกรายวิชาตามตารางเรียนพร้อมแจ้งจำนวนหน่วยกิตที่ได้ในแต่ละวิชาจากโรงเรียน ทั้งนี้จดหมายฉบับนี้จะช่วยยืนยันรายวิชาที่เรียนให้ได้ครบ 5 วิชา (หรือมากกว่า) โดยโรงเรียนจะออกจดหมายตามรูปแบบที่ NZQAออกไว้ให้ (ตัวอย่างรูปแบบตามแนบ หน้า 2 และ 6)
  โรงเรียนจะดำเนินการออกจดหมายนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป

  3.นักเรียนควรตรวจสอบว่าได้ระบุที่อยู่ในการส่งNational Qualifications Framework (NQF) Result Noticeตัวจริง และRecord of Achievement ตัวจริง ไปที่ที่อยู่ในประเทศไทย หรือ ที่อยู่ที่บ้านพักนิวซีแลนด์ หากส่งไปที่บ้านพักที่นิวซีแลนด์ ควรติดต่อบ้านพักให้ส่งเอกสารดังกล่าวมาที่ประเทศไทยทันทีที่ได้รับ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการเทียบวุฒิ

  4. นักเรียนสามารถยื่นเอกสารทั้ง 2 นี้ กับสำนักทดสอบทางการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้

  1. ผลการเรียนที่เป็น NQF Result Noticeหรือ Record of Achievement ทั้งที่เป็นตัวจริงและที่พิมพ์จากข้อมูลอินเตอเน็ท
  2. จดหมายจำแนกรายวิชาตามตารางเรียนจากโรงเรียน
  ติดต่อที่ ฝ่ายตรวจสอบฯ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1  อาคารสพฐ 4 หมายเลขโทรศัพท์ 02 281 6206 ติดต่อเจ้าหน้าที่ คุณกัลยาณี หรือท่านอื่นในฝ่ายฯ

  5. เมื่อยื่นเอกสารที่ฝ่ายตรวจสอบฯ แล้วนักเรียนจะได้รับเอกสารรับรองวุฒิมัธยม 6 ฉบับชั่วคราว เพื่อนำไปใช้ในการสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัย

  6. นักเรียนจะได้รับ NQF Result Noticeตัวจริง ภายในเดือนมกราคม เพื่อนำไปออกเอกสารรับรองวุฒิมัธยม 6 ฉบับจริงที่ฝ่ายตรวจสอบฯ

  ข้อมูลจาก www.newzealandeducated.com หรือ รายละเอียด...