ข้อมูลทั่วไป New Zealand

New Zealand map

ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ในภาคพื้นแปซิฟิกตอนใต้กึ่งกลางระหว่างเส้นศูนย์สูตรและขั้วโลกใต้ห่างจากทวีปอเมริกาไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 10,400 กิโลเมตร ห่างจากออสเตรเลียไปทางตะวันออกประมาณ 1,500 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากไทยประมาณ 11,000 กิโลเมตร

พื้นที่: 271,534 ตารางกิโลเมตร (ขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่น และอังกฤษ) ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ คือ เกาะเหนือ และเกาะใต้

เมืองหลวง: กรุงเวลลิงตัน (Wellington) ตั้งอยู่ทางใต้ของเกาะเหนือ

เมืองสำคัญ: 1) เมืองโอ๊คแลนด์ มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ 2) เมืองไครสต์เชิร์ช 3) เมืองดันเนอดิน
ประชากร: 4.504 ล้านคน ( 2 ม.ค. 2557)

เชื้อชาติ: ชนผิวขาว ร้อยละ 69.8 ชาวพื้นเมือง (เมารี) ร้อยละ 7.9 ชาวเอเชีย ร้อยละ 5.7 ชาวเกาะแปซิฟิกใต้ ร้อยละ 4.4 และชนชาติอื่น ๆ ร้อยละ 12

ภูมิอากาศ: ภูมิอากาศของนิวซีแลนด์เป็นแบบกึ่งเขตร้อนในตอนเหนือและแบบเขตอบอุ่นในตอนใต้ สภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีฝนตกชุก และมีลักษณะอากาศที่ไม่หนาวจัดและไม่ร้อนจัด ได้รับอิทธิพลจากลมประจำที่พัดผ่าน คือ ลมฝ่ายตะวันตกและกระแสน้ำอุ่นออสเตรเลียตะวันออก
นิวซีแลนด์มี 4 ฤดูกาล ได้แก่
  • ฤดูร้อน (ธ.ค.- ก.พ)
  • ฤดูใบไม้ร่วง (มี.ค.-– พ.ค.)
  • ฤดูหนาว (มิ.ย.- ส.ค.)
  • ฤดูใบไม้ผลิ (ก.ย.- พ.ย. )
เวลา: นิวซีแลนด์ตั้งอยู่ใกล้เส้นแบ่งเวลาสากล (International Date Line) โดยเร็วกว่ามาตรฐาน กรีนิช 12 ชั่วโมง และเร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง ในช่วง Daylight Saving Time (ต.ค.-มี.ค.) จะปรับเวลาให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมงทำให้เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง

ความหนาแน่นของประชากร: ความหนาแน่นของประชากรประมาณ 16 คนต่อพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 77 อาศัยอยู่ในเกาะเหนือ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์และเป็นเขตธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

ภาษาราชการ: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการแต่ดั้งเดิม ต่อมาได้รับภาษาเมารีเป็นภาษาราชการภาษาที่สองในปี 2530 และรับภาษามือ (sign language) เป็นภาษาราชการภาษาที่สามเมื่อเดือนเมษายน 2549

ศาสนา: ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายแองกลิกัน ร้อยละ 14.9 โรมันคาทอลิก ร้อยละ 12.4 เพรสบิเทอเรียน ร้อยละ 10.9 เมโธดิสท์ ร้อยละ 2.9 แบพติสท์ร้อยละ 1.3 และศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 57.6
NZD
หน่วยเงินตรา: 1 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ = 26 บาท (2 ม.ค. 2557)

วันชาติ: 6 กุมภาพันธ์ (Waitangi Day)

รูปแบบ ประชาธิปไตยระบอบรัฐสภา (สภาเดี่ยว)
ประมุข สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2
ผู้สำเร็จราชการ Lt. Gen. The Rt. Hon. Sir Jeremiah Mateparae ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการเมื่อเดือน 31 ส.ค. 2554 ผู้สำเร็จราชการฯ ได้รับการแต่งตั้งจากประมุขของประเทศ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ทำหน้าที่ด้านพิธีการในการเปิดและปิดสมัยประชุมรัฐสภา มีวาระ 5 ปี
นายกรัฐมนตรี The Right Honourable John Key (รับตำแหน่งวาระที่ 2 เมื่อเดือน พ.ย. 2554)
รัฐมนตรีต่างประเทศ The Honourable Murray McCully (รับตำแหน่งวาระที่ 2 เมื่อเดือน พ.ย. 2554)
พรรคการเมืองสำคัญ 1. National Party (นำโดยนาย John Key)
2. Labour Party (นำโดยนาย David Cunliffe)
3. Green Party (นำโดยนาง Metiria Turei และนาย Russell Norman)
4. ACT New Zealand (นำโดยนาย John Boscawen)
5. Maori Party (นำโดยนาง Tariana Turia อดีต สส.พรรคแรงงาน และ Pita Sharples)
6. United Future (นำโดยนาย Peter Dunne)
7. Progressive Party (นำโดยนาย Jim Anderton)

รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญของนิวซีแลนด์เป็นแบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษร คือไม่มีกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งที่บัญญัติถึงระบบการเมืองการปกครอง แต่จะมีกฎหมายอื่นๆ หลายฉบับมาประกอบกัน เช่น Constitution ACT1986 ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่ได้รวบรวมเอาหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญที่กระจัดกระจายอยู่มาบัญญัติไว้ด้วยกัน และพระราชบัญญัติเลือกตั้ง เป็นต้น แต่พระราชบัญญัติเหล่านี้ไม่มีบทบัญญัติ ที่ว่า บทบัญญัติของกฎหมายใดที่ขัดแย้งกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับมิได้ นอกจากนี้ กฎหมายรัฐธรรมนูญของนิวซีแลนด์ยังรวมเอากฎหมายของอังกฤษ บางฉบับที่บังคับใช้ในนิวซีแลนด์ด้วย เช่น Act of Settlement 1701 ซึ่งเกี่ยวกับ การสืบราชสันตติวงศ์ของกษัตริย์อังกฤษ คำพิพากษาของศาลในคดีที่เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

เศรษฐกิจการค้า

อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 1.7 (2553)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 140.48 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2553)
รายได้ประชาชาติต่อหัว 27,350 ดอลลาร์สหรัฐ (2553)
อัตราการว่างงาน ร้อยละ 4.2 (2551)
อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 2.3 (2553)
อุตสาหกรรมหลัก การแปรรูปอาหาร ไม้ สิ่งทอ เครื่องจักร กระดาษ ปุ๋ย ซีเมนต์ แผ่นเหล็ก อลูมิเนียม
เกษตรกรรมหลัก เนื้อสัตว์ (วัว แกะ ปลา) ผลิตภัณฑ์นม ขนแกะ ผักและผลไม้
ปริมาณการค้า ในปี 2553 นิวซีแลนด์มีปริมาณการค้ารวม 1,310 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งออก 799.8 พันล้านดอลลาร์ นำเข้า 510.5 พันล้านดอลลาร์
ประเทศคู่ค้าสำคัญ ออสเตรเลีย จีน สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เยอรมันและสิงคโปร์ (ตามลำดับ)
สินค้านำเข้า: รถยนต์ เครื่องจักรกล เชื้อเพลิง เครื่องใช้ไฟฟ้า และพลาสติก
สินค้าส่งออก: ผลิตภัณฑ์นมเนย เนื้อสัตว์ (วัว แกะ ปลา) ไม้ เครื่องจักร
การค้าในภาคบริการ: ในปี 2551 นิวซีแลนด์ส่งออกสินค้าบริการรวมประมาณ 7.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเน้นการท่องเที่ยวและการศึกษาเป็นสำคัญ ในปี 2546 - 2548 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทำรายได้เข้าประเทศเป็นอันดับแรก ในปี 2548 มีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 4.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ