Choosing a course or subjects at school

นักเรียนใน ระดับ NCEA 1-3 ระหว่างนี้จะต้องเลือกเรียนหลักสูตรหรือวิชาต่างๆ

ในระดับที่ Level 1 (Year 11) ควรเลือกเรียนหลักสูตรที่มีความหลากหลายที่จะนำไปสู่วิชาเฉพาะมากขึ้น ในปีที่ Year 12 และ Year 13 เริ่มคิดเกี่ยวกับเนื้อหาทีต้องเน้น เพื่อการศึกษาต่อไป หรือเกียวข้องกับอาชีพที่ต้องการ

ผลการเรียนที่ Level 2 ก็มีส่วนความสำคัญ มักจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย โพลีเทคนิค และบริษัทต่างๆ สำหรับระดับอุดมศึกษาบางหลักสูตร จะดูผลระดับ Level 3 ในการรับนักศึกษาด้วย


Compulsory subjects

โรงเรียนส่วนมากนักเรียนทุกคนเรียน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในปี Year 11

ในปี Year 12 และ Year 13 ไม่มีวิชาบังคับ แต่บางโรงเรียนต้องการให้นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น เพื่อให้ตรงตามเงื่อนไขการรับเข้าเรียนของมหาวิทยาลัย


Choosing courses to meet University Entrance requirements

ถ้ามีแผนที่จะเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ หรือ เผื่อเป็นทางเลือกไว้ ก็ควรทำตามข้อกำหนดรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หมายถึงควรเลือกหลักสูตรที่มีผลต่อเครดิต ทั้ง ความรู้เรื่องภาษา และการคำนวณ

ถ้ามีแผนที่จะไปที่มหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆ คารทราบถึงข้อกำหนดการรับ ของแต่ละประเทศ คุณวุฒิ NCEA ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ สำหรับการเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆ ดูหัวข้อ International recognition of NCEA


Choosing subjects

เมื่อจะเลือกศึกษาหลักสูตรใดๆ หรือ เลือกวิชาต่างๆ ควรพิจารณา ข้อต่อไปนี้

  • Choose subjects you enjoy and are good at
    โอกาสของการทำงานได้ผลดี และบรรลุมาตรฐานการประเมินในหลักสูตร จะดีขึ้นมาก ถ้าได้เลือกวิชาทีเพลิดเพลิน สนุก หรือ ตัวเองมีพรสวรรค์ในวชานั้นๆ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ควรคิดถึงแต่แรกเมื่อจะเลือกหลักสูตรใดๆ
    โรงเรียนจะให้รายการของตัวเลือก โรงเรียนหลายแห่งให้นักเรียนรู้จักวิชาต่างๆในชั้น ปีที่ 9 หรือ 10 ช่วยให้ได้รับประสบการณ์บางส่วนของวิชาว่าเหมาะกับตนเอง
    และถ้าหากกำลังคิดเลือกวิชาต่างๆ แต่ไม่ได้รู้มากเกี่ยวกับเรื่องนี้ ให้พูดคุยกับครู
  • Choose subjects that support what you want do after school
    มันมีเหตุผลที่จะเลือกวิชาและหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณต้องการทำหลังจากออกจากโรงเรียน มีหลายอาชีพ หรือคุณวุฒิ ที่ต้องมีความต้องการพิเศษ ตัวอย่าง เช่น ถ้าต้องการทีจะเป็นช่างยนต์ก็จะต้องพิจารณาวิชาเทคโนโลยี หรือ อาชีพในการแพทย์ ก็ควรมุ่งวิชาทางวิทยาศาสตร์ เช่น เคมีและฟิสิกส์ หากยังไม่รู้ว่า ต้องการจะทำอะไรต่อไป ทางออกที่ดีที่สุดคือ การเลือกวิชากว้างๆเพื่อให้เพิ่มโอกาศทางเลือก

Get more advice

ให้ถามผู้คนเพื่อขอคำแนะนำ และคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังมา สอบถามให้ผู้ปกครอง เพื่อน ครู ที่ปรึกษาการประกอบอาชีพ Career New Zealand

Note

ความสามารถด้านภาษา (Literacy) หมายถึง ความสามารถในการอ่าน การฟัง การดู การพูด เพื่อรู้ เข้าใจ วิเคราะห์ สรุปสาระสำคัญ ประเมินสิ่งที่อ่าน ฟัง ดู จากสื่อประเภทต่าง ๆ และสื่อสารด้วยการพูด การเขียน ได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การอยู่ร่วมกันในสังคม และการศึกษาตลอดชีวิต

ความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) หมายถึง ความสามารถในการใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทักษะการคำนวณ และความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน