Milford SoundSound หมายถึงส่วนของทะเลที่ถูกแผ่นดินโอบล้อมไว้ แต่ Sound มีความลึกในการเข้าไปในแผ่นดินมากกว่า อ่าว (gulf) การไปชม Milford Sound ต้องนั่งเรือชม โดยใช้เวลาในการนั่งเรือไป-กลับ จากส่วนที่อยู่ในสุดไปจนถึงปากอ่าวทะเลเป็น เวลาเกือบๆสามชั่วโมง

เส้นทางไปสู่ Milford Sound นั่งรถจาก Queenstown เป็นเส้นทางที่ยาวนานแต่สวยตลอดทาง

ความยิ่งใหญ่อลังการของธรรมชาติบริเวณ Milford Sound นั่งเอง ทำให้ชาวนิวซีแลนด์ภูมิใจนักหนาจนเรียกขานว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก ที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสมบัติของชาวนิวซีแลนด์เท่านั้น แต่ยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย

มิวฟอร์ดซาวด์  (Milford Sound) เป็นผืนน้ำอันเป็นส่วนเว้าของทะเลทาสมัน ซึ่งถูกโอบล้อมไว้ด้วยหุบเขาที่แคบและหน้าผาสูงชันอันเกิดจากการกัดเซาะของ ธารน้ำแข็ง ต่อมาเมื่อธารน้ำแข็งหายไปก็มีน้ำทะเลเข้ามาแทนที่ ซึ่งถูกเรียกว่า “ฟยอร์ด (Fiord หรือ Fjord)” บริเวณที่ธารน้ำแข็งกัดเซาะและถูกแทนที่โดยน้ำทะเล ส่วนที่เป็นผืนน้ำจะเรียกว่า  “ซาวด์” ในขณะที่ส่วนที่เป็นภูเขาและหน้าผา ซึ่งมีส่วนแหลมยื่นเข้ามาในน้ำจะเรียกว่า “ฟยอร์ด”นั่นเอง

การชมทัศนียภาพบริเวณมิลฟอร์ดซาวด์นอกเหนือไปจากการนั่งเรือ แล้ว ยังมีทัวร์นั่งเครื่องบินด้วยแต่มีราคาแพงกว่ามาก ดังนั้นการนั่งเรือชมวิวจึงเป็นสุดยอดในการท่องมิลฟอร์ดซาวด์ เพราะสามารถเก็บรายละเอียดและให้มุมมองที่งดงามของมิลฟอร์ดซาวด์ได้ดีที่สุด

ถนน “The Milford Road” มีความยาว 121 km (75 ไมล์) เป็นเส้นทางจาก “Te Anau” ไป “Milford Sound” ด้วยความงามและหลากหลายของทิวทัศน์ถนนเส้นนี้จึงได้รับเลือกให้เป็น “ไฮเวย์มรดกโลก (World Heritage Highway)”

Seasons in Fiordland

Season Month อุณหภูมิเฉลี่ย
กลางวัน (Celsius)
Summer Jan 23
Summer Feb 20
Autumn Mar 16-18
Autumn April 10-12
Autumn May 8-10
Winter Jun 5-8 (early morning frost)
Winter Jul 5-8 (early morning frost)
Winter Aug 6-9
Spring Sept 10-12
Spring Oct 12-13
Spring Nov 16-19
Summer Dec 19-22