ระบบการศึกษา ไทย และนิวซีแลนด์

Thai New Zealand
อายุ ระดับชั้นการศึกษา ระดับชั้นการศึกษา
5 Year 1
6 ประถม 1 Year 2
7 ประถม 2 Year 3
8 ประถม 3 Year 4
9 ประถม 4 year 5
10 ประถม 5 Year 6
11 ประถม 6 Year 7
12 มัธยม 1 Year 8
13 มัธยม 2 Year 9
14 มัธยม 3 * Year 10
15 มัธยม 4 Year 11
16 มัธยม 5 Year 12 #
17 มัธยม 6 ** Year 13 ##
หมายเหตู

* ต่อ ปวช →ปวส→อนุปริญญา
** ต่อมหาวิทยาลัย

# ต่อ ระดับประกาศนียบัตร
## ต่อมหาวิทยาลัย